Provozní řád

Provozní a návštěvní řád festivalu

Deštník fest,

prodej vstupenek a reklamační řád

Platný pro rok 2024

Pořadatel

Pořadatelem festivalu Deštník fest s místem konání: sportovní areál města Deštná a také kulturní dům města Deštná (dále jen Areál) je spolek Deštník fest z.s. a externí pracovníci s označením Pořadatel, se sídlem náměstí Míru 65, 378 25 Deštná, IČ: 17993962.

Email: info@destníkfest.cz, web: www.destnikfest.cz, tel.: 604543790.


1. Zakoupení vstupenky a její reklamace

1.1. Prodej vstupenek je realizován prostřednictvím internetového obchodu GoOut, s.r.o. nebo v Areálu na předem určeném místě. Návštěvník se na základě vstupenky prokáže Pořadateli akce u vstupu. S cenami vstupenek je možné se seznámit na webových stránkách prodejce www.goout.net nebo pořadatele www.destnikfest.cz. Kupující je při nákupu vstupenek povinen dodržovat platební podmínky.

1.2. Zaplacené vstupné je nevratné, pokud není uvedeno výslovně jinak.

1.3. Nepřízeň počasí není důvodem k vrácení vstupného

1.4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude poskytnuta náhrada.

1.5. Pořadatel nenese odpovědnost za vstupenky zakoupené mimo výše uvedená místa prodeje.

1.6. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude zákazník, který Pořadateli poskytl svůj kontakt (e-mail, adresa, telefon apod.) prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o zrušení akce. Prodávající nenese vůči zákazníkovi žádnou odpovědnost, pokud jej není možno prostřednictvím tohoto kontaktu zastihnout anebo pokud zákazník obdrží vyrozumění o zrušení akce se zpožděním nezapříčiněném Pořadatelem.

1.7. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení akce, bude Pořadatel vracet vstupné pouze do výše aktuální ceny zakoupené vstupenky.

1.8. Děti starší 15 let musí mít vlastní vstupenku

2. Vstup do areálu

2.1. Vstup do Areálu je povolen od 15 let. Osobě mladší 15 let je vstup povolen pouze za doprovodu jeho zákonného zástupce. Za nezletilé osoby nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

2.2. Návštěvníkem se stává každá osoba, která vstupuje do Areálu a která si řádně zakoupila vstupenku. Dále jim může být držitel akreditace nebo jiné pozvánky vydané Pořadatelem.

2.3. Zakoupením vstupenky nebo vstupem do Areálu návštěvník souhlasí s Provozním a návštěvním řádem (dále jen Řád) Areálu a zavazuje se k jeho dodržování i k dodržování dobrých mravů a obvyklých etických zvyklostí.

2.4. Vstupenka je v Areálu (na místě tomu určeném) vyměněna za identifikační pásku, kterou je návštěvník povinen nosit na ruce.

2.5. Návštěvník pobývá v Areálu na svoji zodpovědnost a na vlastní nebezpečí.

2.6. Pořadatel je oprávněn podmínit vstup do Areálu provedením kontroly návštěvníka, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby.

2.7. Pořadatel je oprávněn nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek, agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v Areálu. Pořadatel je oprávněn nevpustit na událost nevhodně oblečené osoby, tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či jiném nevhodném oděvu typu: tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, montérky apod.

2.8. Zakoupením vstupenky nebo vstupem do Areálu dává návštěvník souhlas s pořízením, zveřejněním či použitím fotografií a videí, na nichž se může vyskytovat. Tyto materiály je pořadatel oprávněn uchovat a dále zpracovávat a zveřejňovat, a to pro bezpečnostní a marketingové účely související s prezentací festivalu Pořadatele. V takovém případě návštěvníkovi nevzniká nárok na peněžitou odměnu či náhradu.

2.9. Po opuštění Areálu pozbývá vstupenka platnosti. Pokud chce návštěvník znovu Areál navštívit, musí si zakoupit novou vstupenku na místě k tomu určeném nebo se prokázat platnou identifikační páskou.

3. Vykázání z Areálu

3.1. Porušením Řádu může být návštěvník bez náhrady vyveden z Areálu a postihnut zákazem vstupu na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou.

3.2. Každý návštěvník, který se na pokyn Pořadatele neprokáže platnou identifikační páskou, bude z Areálu vyveden bez nároku na návrat nebo do prokázání platnou identifikační páskou.

3.3. Provozovatel je oprávněn vykázat z Areálu návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kteří svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní návštěvníky nebo majetek Areálu a Pořadatele, a to bez náhrady vstupného.

3.4. Provozovatel je dále oprávněn z Areálu vykázat návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž Pořadatel zakázal další setrvání v Areálu, a to bez náhrady vstupného.

4. Chování v Areálu

4.1. Každý návštěvník je povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, pravidly zdvořilosti a slušného chování, jakožto i Řádem Pořadatele.

4.2. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být Pořadatelem přivolána Policie ČR s následně podáno trestní oznámení.

4.3. Pořadatel upozorňuje návštěvníky Areálu, že pokud do jedné kabinky na toaletách vstupují dvě a více osob najednou, může v takovém případě Pořadatel zasáhnout.

4.4. Návštěvník má zakázáno nabízet prodej, provozovat reklamu či prezentaci (např. rozdávat letáky, reklamní předměty, vylepovat plakáty atd.) a jakékoliv jiné obchodní aktivity nesouvisející s festivalem bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele.

5. Pořadatelem je zakázáno

5.1. Vnést do Areálu či mít v Areálu jakoukoli zbraň či předmět ohrožující život, zdraví nebo majetek jakékoliv osoby.

5.2. Vnést do Areálu či mít v Areálu, a to v jakémkoliv množství, omamnou, psychotropní nebo jinak životu či zdraví nebezpečnou či ohrožující látku (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky).

5.3. Vnést do Areálu vlastní občerstvení, není-li s Pořadatelem předem domluveno jinak.

5.4. Vnést do Areálu či mít v Areálu jakékoliv zvíře či jiné živočichy.

5.5. Vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve) či jiný inventář z Areálu.

5.6. Vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující názory, slogany či zobrazení.

5.7. Vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny.

5.8. Ničit, popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení Areálu

5.9. Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky nebo na pódium. Čin bude brán jako hrubé porušení pravidel festivalu a návštěvník bude při takovém skutku odchycen a vykázán z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.

5.10. Návštěvníci mají zákaz vstupovat na ohrazená dětská sportoviště, trampolíny, pingpongové stoly, workoutové hřiště. Zákaz lezení na pevně zabudované branky, střídačky, oplocení multifunkčního hřiště. Zákaz lezení na střechy budovy a vzrostlou lípu v areálu hřiště.

6. Škody na majetku a zdraví návštěvníků areálu

6.1. Návštěvník Areálu, pokud je mu umožněn vstup, je odpovědný za veškeré s sebou přinášející tašky, igelitky, větší kabelky a jiná příruční zavazadla, oblečení, cenné věci, atd... Pořadatel neodpovídá za případné odcizení, poškození, nebo ublížení jinému návštěvníkovi tímto předmětem.

6.2. Pořadatel neručí za odložené věci, obsah kapes či zavazadel v Areálu.

6.3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na osobních předmětech návštěvníků, ani za újmu na zdraví.

6.4. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu či odcizení soukromých věcí návštěvníků.

6.5. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody či ztráty, které byly jeho vinou způsobeny Pořadateli nebo majiteli Areálu (město Deštná, SOKOL Deštná) nebo partnerům podporujícím finančně nebo věcně festival. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.6. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit Pořadateli.

6.7. U Pořadatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte nejbližší osobu označenou POŘADATEL.

6.8. Upozorňujeme, že Areál je střežen kamerovým systémem se záznamem.

7.· Ostatní

7.1. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby! Pořadatel si vyhrazuje právo udělovat pokyny za účelem zachování bezpečného průběhu festivalu, měnit v případě nutnosti s okamžitou platností podmínky, program a jeho obsah. Pořadatel může nařídit evakuaci areálu v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele, a to bez jakékoliv náhrady škody nebo ušlého zisku účastníka festivalu.

7.2. Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů a mobilních zařízení bez přídavného objektivu, takto pořízené fotografie však nesmí porušovat zákonná práva (autorské, osobní, GDPR, atd…), v případě porušení, nenese Pořadatel za takto vzniklou fotografii odpovědnost, co do výšen finanční ani duševní. Pořizovatel fotografie nese plnou odpovědnost sám. Tento bod se netýká fotografů s akreditací.

7.3. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

7.4. Návštěvník bez akreditace má přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.

7.5. Parkování je možno na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů. Auta, která budou stát na zákazu a v prostorech, které k tomu nejsou určeny, budou odtaženy odtahovou službou a jejich majitelé pokutováni.

7.6. K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.

7.7. Přísný zákaz rozdělávání ohně v Areálu

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky